Home / Algemene voorwaarden E-Book en Boek

Algemene voorwaarden E-Book en Boek

Identiteit van de verkoper

Gezin op Reis is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Travel Family Media onder nummer 61338176. BTW nummer NL001862542B56

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens op deze site lees ook onze privacyverklaring. De hieronder beschreven voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aankoop van een boek of e-book via deze website en niet via derden zoals online webwinkels of de boekhandel.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen Travel Family Media en de consument, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een boek of e-book via een online verbinding, en het aanvinken van de algemene voorwaarden. aanvaardt de consument zonder enig voorbehoud deze voorwaarden. De consument verklaart deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen. De consument verbindt zich ertoe deze na te leven en erkent de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

Artikel 2 – Aanbod, overeenkomst en levering

2.1 Offertes en prijzen van Familytravel houden geen enkele verplichting/ verbintenis i en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Family Travel media niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres. Travel Family Media a en de consument komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Travel Family Media gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Consument te verbinden.

2.3 De levering van een e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Consument wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Travel Family Media aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Consument binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Travel Family Media ben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij Travel Family Media onmiddellijk te contacteren via tikva@gezinopreis.nl

2.4 De levering van een fysiek boek vind plaats per post en wordt uitgevoerd door externe partijen (DHL en PostNL). Het boek zal binnen 48 na het plaatsen van de bestelling als brievenbuspakket worden verzonden. Travel Family Media is verantwoordelijk voor het netjes verpakken en correct versturen van het product. Travel Family Media is niet verantwoordelijk voor de levering van het product.

2.4.1. Uitsluitende clausule, boeken die in de voorverkoop worden gekocht worden niet binnen 48 uur verzonden maar op zijn laatst op het moment dat het boek beschikbaar is in de reguliere verkoop. Travel Family Media vermeld nadrukkelijk dat het gaat om een aankoop in de voorverkoop.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 De Consument is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.gezinopreis.nl Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Travel Family Media worden gecorrigeerd.

3.2. De aankoop van de producten kan worden betaald door middel van de betalingsmogelijkheden van Paypro.

3.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Travel Family Media beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Consument die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Travel Family Media heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Consument.

3.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Consument, kan Family Travel Media in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

3.5 Het aangekocht product zal slechts worden geleverd aan de Consument indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 4 – Herroepingsrecht & retourneren

Bij levering van digitaal e-book

4.1 Een E-Book is een digitaal boek. Na aankoop krijg je direct een pdf-bestand toegestuurd (bij je factuur). Deze kan je op je laptop, telefoon of tablet bekijken. Omdat het een digitaal product is dat direct aan je wordt toegestuurd, geldt er geen herroepingstermijn (retourneren is dus niet mogelijk).

Bij levering van fysieke producten

4.2 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

4.2.1 Via de e-mail (tikva@gezinopreis.nl) dient kenbaar gemaakt worden dat van de aankoop wordt afgezien. Het product dienst terug gestuurd te worden naar het door Family Travel Media te verstrekken adres. De verzendkosten zijn voor rekening van de Consument. Producten worden alleen terug genomen indien deze ongebruikt en onbeschadigd zijn.

4.2.2 Na ontvangst van het product of na bewijs van verzending zal binnen 14 dagen het betaalde bedrag worden terug gestort. Dit kan uitsluitend via de betaalmethode die de consument heeft gebruikt bij aanschaf van het product.

Artikel 5 – Disclaimer

5.1 Onze producten (boek en e-book) worden met de grootste zorg samengesteld. Travel Family Media biedt echter geen garantie dat de informatie volledig, juist of up to date is. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden verleend.

Artikel 6 – Copyright

6.1 Op de aangekochte producten is copyright van toepassing. Producten zijn uitsluitend voor persoonlijke gebruik en mogen niet worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 7 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Scroll to Top